International Seminar-Workshop-Wellness through Ayurveda will be organized at Rishikesh on 3-4th October 2015..Please Register your self at http://ayushdarpan.org
Previous issues of AYUSH DARPAN in Hindi is now available online visit:http://ayushdarpan.org

मंगलवार, 28 दिसंबर 2010

Padarth Vidnyanam

DARSANAPREVISIKA
Vaidika darsana
Poorva meemamsa
Uttarameemsa
Avaidika darsana
Charvaka-
• Samyak darsanam >> darsanam
• Meaning- proper sight
• Bharateeya darsanan- vaidikam, avaidikam or asthikam, nastikam
• Astika- accept veda ; nastika- not accept veda
• Vaidika darsanas-Sangyam -kapilan yogam -patanjali nyam -goutama vaishasikam -kandha poorvameemamsa -jaimini uttarameemamsa -badarayana (vyasa)
• These are termed shad darsana
• Avaidika darsanas charvaka -brihaspati (lokayatha) boudham -budha jainam -jinan (vardhamana mahaveera) pasupatam -not known pancharashtra -not known
• Sanghya- seswara, niriswara
• Sanghya- kapila tantram writers- aasuri, panchasikha, eeswara krishnan-sangyakaarika
• Tatwa- 25; purusha, prakriti, mahat, ahankara, pancha tanmatra, ekadasa indriya panchabhuta
• Yogam- include seswara sanghya
• Described yogangas; yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dyanam, dharana, samadhi
• Nyaya- 16 tatwa; pramana, premrya, samsaya,prayojanam, dristanta, sidhistana, avayava, tarkam, nirnaya, vada, jalpa, vidanda, hetvabasam, jhalam, jati, nigrahasthanam
• Mityajnanxm cures dosha; dosanasa cures pravritti; pravritty nasa cures janma; janmanasa > moksha
• Vaishasikam+nyayam- navanyayam/ tarkam
• meemamsa-jaimini- dwadasayadhy/dwadasa lakshani
• Veda- mantram, brahmanan, upanishat total 1180 sakhas
• Rig, yajur, sama, adharva vedas
• Divided into- karmakanda & jnanakanda
• Mantra, brahmanam include- karmakanda
• jnanakanda-upanishat
• karmakanda- poorvakanda, dharmakanda are synonyms.
• Uttarakandam, brahmakandam, vedanta, , brahmavidya, rahasyam are synonymous of jnanakanda•
Purushartham-karmajam
• Books- sambarabhasyam by sambaraswami; kumarilabatt, prabhakaraguru
• relates uttara kanda of vedas
• Books- chaturadyayi/ brahmasootra/ chaturlakshini by badarayana
• Synonyms- vedanta, brahmameemamsa, vyasa tantra, sareerika meemamsa
• Branches- adweyitham by sankaracharya, visistadweydam by ramanuja, dwedyem by
madwacharya, sudhadwedyam relates anubhasyam, vallabheeyam by vallabhacarya • lokayatana
• Chaturbhuta sidhanta; bhu jala agni vayu, no athma no moksha, no punarjanma
• Karma is only for purushartha by charvaka
Tarkam
• Boudha- sarvam dukham, dukham; ksanikam ksanikam, swalakshnam, swalakshnam, soonyam soonyam.
• Types- soukrantika, vaibshshika, yogacharya, madhyamika
• Vidya- moksham; avidya- punarjanma- samsarachakram
• Budha- heenayana;orthodox, mahayana
• Pitakas- vinayapitaka-description of life of sagas, sutrapitaka- philosophy, abhidhana pitakaexplanation of philosophy
• Jainam- athma nityam & anekam
• Moksam- without punarjannmam
• pancharatra sidhistana- in between dwaida & adwaida • Vaishysika nyaya together terms tarka
• Kanada; kanabakshan/kanabuk/ ulukan/ pailavan
• Books- padarthadarma sangraham by prasastapada, upaskara by sankaramisra, vivechanam by chandrakanta
• Padartha- dravya, guna, karma, samanyavishesha, samavaya, & abhavam - 7
• Dravya- panchabhuta, kala, dik, atma, mana - 9
• Nyaya- gautama/ medha tidhi
• Books- nyayasootra bhashyam- vatsyayana, nyayavarthikam by udyotakaran, tatparyateeka by vachaspatimisra, nyayakusumanjali by udayanacarya
• Nyaya= anweeshiki
• Pramana- prathyaksham, anumanam, upamanam, sabdam
• vaishasikam- premeya pradhaam; nyayam- pramana pradhanam
• Pramana accepted by Vaseshiska - Prathyaksha and anumanam
• Pramana accepted by nyaya are- Prahryaksha anumana upamana and sabda
• Padartha in nyaya-16
• Padartha in vaishasikam- 6
• Common property of padartha- abhideyatwam, vachyatwam, premeyatwam
• In tarka Padartha are 7; abhava is discarded by vaishasikam
• Nitya dravyani-panchabhuta, kala, dik, atma, mana - 9
• Gunam- 24 ; roopa rasa ganda sparsa sangya parinama pridhaktwa samyoga vibhaga gurutwa dravatwa sneha sabda budhy sukha dukha icha dwesha pprayatna dharm adharma samskaram
• Karmam 5; utshepana, apashepana, aakunjanam, prasaranam, gamanam
• Samanyam 2 ; param, aparam
• Vishesham -anantham
• Samavaya- one
• Abhava- 4; pragabhava, pradwamsabava, athyantabhava, anyonyabhava
• Lakshana dosha- avyapti, ativyapty, asambhavam
• Dravya lakshana- gunavatwam or karmavatwam, samavai karanam- in caraka & susruta
• Tamas is includedas dravya by - meemamsa
• Pridhivi- gandhavati, types- nitya anitya
• Ap- seetasparsa,
• Teja- ushnasparsha, vishaya- 4 bouma divya oudarya akaraja
• Vayu- rooparahita sparsavan
• Sabdagunam akasam -one
• Ateetadi vyahara hetu - kala one
• Prachyadir vyaharahetu- dik; one
• Athma- jnanadikaranam; two-jeevatma paramatma
• Manas- sukhadupalabdi karanam indrium mana
• Guna- property relates to dravya & karma 24
Budhi
Sankhya darsanam
• roopam- 7 bhutas- pridvi, teja, jalam sulka roopam- bhasuram- tejas, abhasura suklam- in jalam
• Rasa- 6 bhuta-pridvi, jalam
• Only onr rsas in jalam viz. Madhuram
• Gandha- 2; surabhi, asurabhi bhuta- pridvi
• Sparsam- 3; ushna, seetam, anushnaseetam bhuta- pridwi, vayu
• Parimanam- 4; anu, mahat, hraswam, deerkham
• Pradwaktam- sarvadravya vritty
• Samyogam- 3; anyatarakarmajam, ubhayajam, samyogajam
• Vibhaga- 3; anyatarakarmajam, ubhayajam, vibhagajam
• Para apara- 2; dhikrute kalakrite
• Gurutwam- adya patana karanam - bhuta- pridwi, jalam
• Dravatwam- adya syandana karanam. 2types samsidhika, naimittika Bhuta- pridwi, jalam
• Sneha- choornadi pinditabhava hetu- bhuta -jalam
• Sabdam- 2 dwani, varna or samyogajam, vibhagajam, sabdajam.
• Budhu- sarvavyahara hetu; smriti, anubhavam
• Sukham- anukula vedaneeyam; vaishayikam, manoradhikam
• Icha - kama
• Dwesha- krodha
• Prayatna- kruty
• Dharma- vihita karmajanya
• Adharma- nishidda karmajanya
• Aathma guna- budhy sukha dukha icha dwesha pprayatna dharma adharma
• Samskaram- 3; vega, bhavana, stitistapaka
• Samanyam- jati, jatam- nityam ekam anekanugatam
• Visaesham- vyavartaka, nitya
• Samavaya- nitya ssambanda, ayutasidhi
• Abhavan- pragabhavam, pradwamsabhavam, atyantabhavam, anyonyabhavam • Budhi- smriti, anubhavam.
• Smriti- from anubhavam > bhavana >smriti; two- yadhartha, ayadhartha
• Anubhavam- yadhartha, ayadhartha
• Yadharthanubhavam- prama
• Ayadhartha anubhavam- aprama- samsayam, vipariyam, tarkam
• Yadharthanubhavam- 4 types; prakthyaksa, anumiti, upamity, saabdam
• karanam- vyaparavat sasdharanam kaaranam
• Pramana- pramakaranam
• Prakthyaksham- jnanam by indriya- savikalpa, nirvikalpa
• Prakthyaksha njana hetu- 6 -samyogam, samyukta samavayam, samyukta samavteta samavayam, samavayam, samavteta samavayam, visesana visesyabhavam
• Anumanam- anumitikaranam anumanam
• Origin - paramarsajanyam
• Vyapti visista jnanam- paramarsam
• Vyapti- yatra yatra dhooma tatra tatra vahni
• Anumanam two types- swarthanumanam, pararthanumanam
• Anumanam- linga paramarsam
• Lingam- anwaya vyatireki, kevala anwayi, kevala vyatireki
• Sabdha- aapthavakyam
• Prepare chart as last part of chapter
• oldest darsanam
• Describes 25 tatwa
• By kapila maharshy
• Acharyas;- kapila> aasuri> panchasikhan> — > eeswaeakrishnan- he wrote saanghyakarika
• Yogam- seswarasanghyam
• Sanghyam promote parinamavadam
• Dukha trayam- aadhyatmikam, adi bhoutikam, adidaivikam
• Pramana accepted by sanghya- prathyaksa, anumana, aptavachana
• Prathya ubhagata hetu- atidoora, sameepya, indriyakhata, mano anavastha, soukshmyat, vyadhanat, abhibhavat, samanadhikaranatwat.
• Guna of purusha- aguna, viveki, avishaya, asamanya, chetanan, aprasavadharmi
• Purusha- anekatwam
• Purusha prakriti samyoga- pangwandha yogam
• Prakriti- pradhanam, brahmam, avyaktham, bahudhanakam are synonyms
• Mahat- mahan, budhi, aasuri, mati, khyadhi, jnanam, prajna are synonyms
• Prapanja sristi- avyaktha> mahan> ahankaram> satwikahankaram- ekadasa indriya; bhutadi ahankaram- panchatanmatra> panchabhuta>
• most important among trayodasa karana- budhi
• Trayodasa karanani- pancha budhiindriya, pancha karmendriya, manas, ahankaram, budhi
• Sareeratrayam- sookshma sareeram, sthoola sareeram, prabhuta sareeram
• sookshma sareeram- pancha budhiindriya, pancha, karmendriya, pancha tanmatra, manas, ahankaram, mahat,
• avidya- 5; tamam-8, moham-8, mahamoham-10, tamisram-18, antha tamishram-18
• Asakti- budhi dosha-17, indriya vaigunya-11, pratiyasarga-28,
• Bhoutikasarga- 18; devayoni-8, tirykyoni-5, manusyayoni-1,
• Number of karika in sanghya karika- 73

कोई टिप्पणी नहीं:

टिप्पणी पोस्ट करें