International Seminar-Workshop-Wellness through Ayurveda will be organized at Rishikesh on 3-4th October 2015..Please Register your self at http://ayushdarpan.org
Previous issues of AYUSH DARPAN in Hindi is now available online visit:http://ayushdarpan.org

मंगलवार, 28 दिसंबर 2010

Paribhasha prakaranam

Paribhasha prakaranam
·  Panchalavanam- saindhava, samudram, bidam, sourvachalam, romakam
·  Saindhava- lavanothama. NaCl, KCl, MgCl ect.
·  Bidam- kariyupp+kadukkapodi
·  Souvarchalam- deepanam, saram.
·  Romakam- from banks rumavari river
·  Shadlavanam- lavanapanchakam+ navasaram
·  Lavanatrikam- saindhava, bidam, sourvachalam
·  Lavanadwayam- saindhava, sourvachalam
·  Trimadhuram- ajya guda makshika
·  Panchamritam- gavyam ksheeram dadhi gritam makshikam sarkara
·  Panchagavyam- gomaya, swarasa, ksheera, dadhi, mootra
·  Mahisha panchakam- like gavya
·  Chagapanchakam- like gavya
·  Panchamruttika- istika gairikam lavanam basma valmeekamruttika
·  Mitrapanchakam- madhu sarpi gunja tankana guggulu- used for dravikarana of loha
·  Dravakaganam- mitrapanchakam+ sarkara
·  Ksheeratrayam- raviksheeram, vataksheeram, snuhiksheeram
·  Ksheeravargam- lot of material of animate & plant origin. Study from book
·  mootravargam (mootrastakam)- sairiva, aja, avi, karabha, go, kharam, dwipa, vaji
·  karabha, dwipa, khara, vaji- male urine
·  Go, aja, avi, sairiva- female urine
·  Vasavarga- 13
·  Pitta vargam- matsyam, go, aswa, ruru, barhikam
·  Vidvargam- paravata, chasha, kapota, kalapi, gridra, kukkuta
·  Panchamlam- kola dadima vrikshamla chullika chukrika
·  Chaturamlam- amlavetasa, dadima, vrikshamla, badara
·  Ksharadwayam- swarjika, yava
·  Kshartrayam- yava sarjika tankanam
·  Ksharapanchakam- muskashara, yavakshara, kimsukaksharam, swarjikaksharam,
thilakshara.
·  Ponkaram- borax
·  Vishavargam- shringikam, kalakutam, vatsanabhi, krutrimam, pittavisham

·  Upavisha- langali, visamusti, karaveeram, jaya, neelaka, kanaka, arka
·  2- arkaksheeram, snuhiksheeram, langali, karaveeram, gunja, ahiphena, dathura,
·  Rakthavagam- kusumba, khadira, laksha, manjista, rakthachandanam, akshi,
bandhujiva, karouragandhi, makshika
·  Peetavarga- kimsuka, karnikara, haridradwayam,
·  Takara, kutaja, kunda, gunja, jeevandika, sitambhu, ruhakanda,
·  Krishnavarga- kadali, karavelli, trifala, neelika, nala, panka, kaseesa, balamram,
·  Sodhaneeya ganam- kacha, tankana, kshipram
·  Beejam- sudha swarna rajatam
·  Tailavargam- tila, sarshapa, unmatta, bhallataka, eranda, nimba, uma taila
·  Kakaradi ganam-
·  study other ganas from book
·  kajjali formation ratio of parasa & gandhaka 6:1
·  Usually tales 1/2, 1, 2 folld of gandhaka for kajjali formation
·  Rasapankam- kajjali + liquids like mud
·  Rasapisti- kajjali ground with milk
·  Navaneeta pisti- rasa with 12 fold gandhaka in sunlight ground
·  Patanapisti- parada+1/4 swarna
·  Krishti- extracted gold & silver in parada
·  Varaloham- steel+copper
·  Hemarakti- gold +varaloham - red color
·  Tararakti- silver +varaloham - red color
·  Dalam- chandradalam, agnidalam
·  Soolbanagam for premeha & jarasamanam
·  Pinjari- alloy; yelloish white color
·  Extraction of loham from dhatu- satwapadanam
·  Vanoushadi satwam- guluchi satwam, karpooram etc.
·  Hingulakrusta rasam- pathanam in vidyadhara yantram
·  Arotam- rasabandham
·  Sigdha tailum - ointment; wax+ oil
·  Parisrutita; nisyantitha jalam- distilled water
·  Parpati- pappadam,
·  Paepati without rasa- sweda parpati
·  Dalanam- dhatu melt & put into drava
·  Loha samanya sodhanam- tailum, takram, gomutram, kanjikam, kulatha kashayam 7
times each dip
·  Maranam- bhasmikaranam
·  Apunarbhavam- irreversible reactionif heated with mitrapanchakam ni metal;
apunarbhavam
·  Nirudham- if heated with silver no reaction;
·  Bahirmalanasanam by mardana samskra
·  Jarana types- charanam, dravanam, jarana- grasam, pindam, parinamam; asmukha
jarana, nirmukhs jarana
·  Druthi lakshanam- nirlepatwam, drudatwam, tejatwam, lakhuta, asamyoga soota

·  Vedham- types; lepa kshepa kunda dhooma sabda
·  Dhatu marana lakshanam- rekhapoornata, varitarata, hamsavttaranam
·  Dhanwantaribhagam- 1/7 part of medicine for vaidya
·  Rudrabhagam-1/16 part of oushada rightous for vaidya


Vd.Sushant S Patil
Vidyanagar, bhusawal road,
Faizpur425503
Tal-yawal 
                                   dist-jalgaon
                                    9860431004

कोई टिप्पणी नहीं:

टिप्पणी पोस्ट करें